Reply To: 為甚麼要做民意調查?

Forums Main 為甚麼要做民意調查? Reply To: 為甚麼要做民意調查?

#5022
James

  Hi 吳宗錡先生,

  你好。我在另一討論議題問咗關於最近一次民意調查 Poll 有以下題問。

  HKPEOC Poll No. 3a and 3b 出咗結果(唔應該係 Poll 2-I and 2-II)。

  總投票 (Total votes counted) 636。我試下加來加去都得唔到 636 總數,請問如何計算?唔好忘記,Poll No. 3b 係可以揀 1 – 3 個選項。而且無百分比數字列明?

  我認為做民調要嚴謹,尤其是政治議題。唔可以話用民調做研究。如果個民調係用來做研究而已,一定要事前公佈清楚。
  <p style=”text-align: left;”>我用第一次嘅民調 Poll No. 1 做例子,最多人選嘅選民年齡係 18 歲。即係話將來香港議會嘅選民要達到 18 歲才可參加投票。籌委會仲需要研究咩呢?</p>

  English