Reply To: 信心 ?

Forums Main 信心 ? Reply To: 信心 ?

#7972
Lhamo

    你想將來議員做乜可以自己親自向佢哋提出,佢哋要聽民意,唔係聽籌委會意見,所以我同意袁何談天回應只籌委會可以提議並不強迫議員,籌委會只係搭建投票平台,況且籌委會係投票前會解散,希望你明白民主議會嘅運作!香港立法會冇民主,因為一直有功能組別,點選都係中共贏!早知呢點,我應該97後就杯葛所有立法會選舉!不過民主黨話選佢地可以代表我哋係議會抗爭,呢個係大話!所以我哋流亡海外就應該攪真正民主議會,冇功能組別果種!

    English