Reply To: 信心 ?

Forums Main 信心 ? Reply To: 信心 ?

#7503
Lhamo

    我都同意做乜野要由議員提出,到時睇政綱投票,否則籌委會咪變咗香港議會太上皇?呢個唔民主!籌委已講明只係搭個平台俾香港人,籌委及家屬唔會參選,咁先公平公正!

    English