Reply To: 信心 ?

Forums Main 信心 ? Reply To: 信心 ?

#7499
金翠翠

    籌委應該唔會講明香港議會議員要做乜,競選時參選者有政綱,要睇香港人點投票!當然大家都可以而家提出要求將來嘅議員去做!

    English