Reply To: 史上最大嘅騙案 – 香港議會

Forums Main 史上最大嘅騙案 – 香港議會 Reply To: 史上最大嘅騙案 – 香港議會

#5071
John

    <p style=”text-align: left;”>Hi WK,</p>
    首先,我唔係籌委,相信你都唔係籌委。

    我都唔知你係邊個,但你都可以係度自由發言。唔知你俾邊個呃咗嚟呢度呢?

    English