Reply To: 成立議會 – 幾時先至係最隹時間?

Forums Main 成立議會 – 幾時先至係最隹時間? Reply To: 成立議會 – 幾時先至係最隹時間?

#4880
James

    Hi 黃牙白,

    有無聽過「水到渠成」成語?

    如果無「水」,睇通勝擇日都係無用。

    English