Reply To: 最新:接納了網上自行認證。仍要解決「一人多次投票」

Forums Main 最新:接納了網上自行認證。仍要解決「一人多次投票」 Reply To: 最新:接納了網上自行認證。仍要解決「一人多次投票」

#4862
我是黃的

  James:  選舉代表香港人的議會,是件嚴肅事。

  如果投票設計,不是盡力保障「一人手上只會有一張選票」的話,公信力必大減!

  在大國強權欺壓下,(非政府舉辦)資源有限下,搞得成這樣的第一次香港人自決表達意見投票,投票人數少,情有可原。

  萬事起頭難,正正經經搞好第一次,好重要。

  反而如果為了做得好睇,由得「投票人數」假大空,就搞嚟無謂啦!

  我反而擔心,強國有力人士攪局,印多幾十萬張身份證比5千個五毛,五毛錢認證和投一次,叫佢哋投俾區諾軒、張家賢…..我哋實輸硬!

  啱啱仲諗到,實體投票站可以與網上自行認證投票並行,而仍然能夠保障到每人不會重複投票,原先我提出的「兩種投票渠道,而無中央資料庫去查核,一人可以多次投票」這漏洞,有了解決方法。另外再談。

  English