Reply To: 惡法下籌備香港議會

Forums Main 惡法下籌備香港議會 Reply To: 惡法下籌備香港議會

#4800
黃芽白

    其實有冇諗過唔使身份認證?比香港人在冇風險下進行投票呢?除咗沒有風險,更加令到投票程序簡化得多,投票率亦會大大提高.

     

    English