Reply To: 香港議會架構和憲法

Forums Main 香港議會架構和憲法 Reply To: 香港議會架構和憲法

#4798
John

    <p style=”text-align: left;”>唔該 James。</p>
    咁如果參加嘅選民唔夠五十萬呢?

    國安法之後好多身邊朋友都擔心,所以籌委要搞網上安全、認證等。

    另外,身處香港的人點參加呢?

    English