Reply To: 港人須學習藏人,支持成立香港議會

Forums Main 港人須學習藏人,支持成立香港議會 Reply To: 港人須學習藏人,支持成立香港議會

#4747
John

    HKP 學到好似西藏流亡政府就好囉,非常期待!

    一選到出來,自然就有認受性,各國爭相承認係「法定」議會,香港獨立就不遠矣。

    咁容易,仲唔快啲選?

    English