Reply To: 議會投票認證方法,有必要提供多個唔同選擇

Forums Main 議會投票認證方法,有必要提供多個唔同選擇 Reply To: 議會投票認證方法,有必要提供多個唔同選擇

#4726
James

    Hi 「我是黃的」

    你好!我在另一些平台、群組亦有相類似的提法。礙於本人非 IT 專業,也想你詳細少少描述一下,如何運作,能做到簡單而又公平、公證、保密的投票及認證。

    係咪可以利用「雲端服務」呢?

    English