Reply To: 設公投:留港港人授權香港議會於海外成立

Forums Main 設公投:留港港人授權香港議會於海外成立 Reply To: 設公投:留港港人授權香港議會於海外成立

#4622
羅宋湯

    我覺得除咗投票「授權香港議會於海外成立」,我哋亦應該公投通過憲法。

    English